Spuštěna Nová Zelená Úsporám

Dotace až 165.000 Kč. Na solární systémy, tepelná čerpadla, krbová kamna i kotle na tuhá paliva!

13.6.2013 Vyhlásil oficiálně ministr životního prostředí pan Tomáš Chalupa podmínky nového dotačního programu s názvem "Nová Zelená Úsporám".

 Dne 13.6.2013 byla vyhlášena výzva programu Nová zelená úsporám 2013 pro rodinné domy. Na výzvu je alokována 1 mld. Kč. Příjem žádostí bude spuštěn  1.srpna 2013. Podrobnosti o míře podpory a kritériích přidělení dotace naleznete v článku. Všechny námi dodávané výrobky splňují podmínky tohoto dotačního programu. V současné době jsme v procesu zápisu naší firmy do Seznamu odborných dodavatalů a také všechny naše výrobky budou zapsány do Seznamu Výrobků a technologií.

 

S radostí Vám tak nabídneme v rámci realizace zakázky také kompletní vyřízení žádosti o dotaci z tohoto programu "Nová Zelená Úsporám".

 

Dotační program podporuje výstavbu pasivních a nízkoenergetických domů a také jejich zateplování a výměnu oken (oblast A a B). Navíc je možné v rámci programu vyměnit stávající neekologický kotel za nový moderní kotel či krbová kamna, pořídit si tepelné čerpadlo nebo solární panely na střechu (oblast C). 

 

C Efektivní využití zdrojů energie

C.1. - Výměna zdrojů tepla na tuhá a vyjmenovaná kapalná fosilní paliva za efektivní, ekologicky šetrné zdroje (při současné realizaci opatření z oblasti podpory A)

Podpora má formu fixní dotace, která je omezena maximální mírou podpory z celkových způsobilých výdajů.

Podoblast podporyTyp zdrojeVýše dotace [Kč]Maximální míra podpory * [%]
C.1.1 Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva 50 000 75
C.1.2 Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva 100 000 75
C.1.3 Krbová kamna na biomasu s teplovodním výměníkem s ruční dodávkou paliva a uzavřené krbové vložky s teplovodním výměníkem 50 000 75
C.1.4 Krbová kamna na biomasu s teplovodním výměníkem se samočinnou dodávkou paliva 55 000 75
C.1.5 Tepelné čerpadlo voda - voda 100 000 75
C.1.6 Tepelné čerpadlo země - voda 100 000 75
C.1.7 Tepelné čerpadlo vzduch - voda 75 000 75
C.1.8 Plynové kondenzační kotle 18 000 75

* z celkových způsobilých výdajů

C.2 – Výměna zdrojů tepla na tuhá a vyjmenovaná kapalná fosilní paliva za efektivní, ekologicky šetrné zdroje (bez současné realizace opatření z oblasti podpory A)

Podpora má formu fixní dotace, která je omezena maximální mírou podpory z celkových způsobilých výdajů. Žádat v této podoblasti podpory lze pouze na rodinné domy, jejichž měrná roční potřeba tepla na vytápění EA nepřesahuje 150 kWh.m-2.rok-1.

Podoblast podporyTyp zdrojeVýše dotace [Kč]Maximální míra podpory * [%]
C.2.1 Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva 40 000 55
C.2.2 Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva 80 000 55
C.2.3 Krbová kamna na biomasu s teplovodním výměníkem s ruční dodávkou paliva a uzavřené krbové vložky s teplovodním výměníkem 40 000 55
C.2.4 Krbová kamna na biomasu s teplovodním výměníkem se samočinnou dodávkou paliva 45 000 55
C.2.5 Tepelné čerpadlo voda - voda 80 000 55
C.2.6 Tepelné čerpadlo země - voda 80 000 55
C.2.7 Tepelné čerpadlo vzduch - voda 60 000 55
C.2.8 Plynové kondenzační kotle 15 000 55

* z celkových způsobilých výdajů

Zdroje na biomasu

Podporovány jsou pouze zdroje na biomasu s nízkými hodnotami emisí lokálních polutantů do ovzduší. Podporovány jsou pouze zdroje zapojené do systému s akumulačním zásobníkem tepla o minimálním měrném objemu 20 l/kW jmenovitého výkonu zdroje. Objemem zásobníku se rozumí součet objemu všech kapalin uvnitř zásobníku, tj. včetně případných objemů vnořených výměníků tepla či zásobníků teplé vody. Požadavky na minimální účinnost zdroje a mezní hodnoty emisí shrnuje následující tabulka:

  Mezní hodnoty emisí1
Dodávka paliva Minimální účinnost CO TOC2 TZL
Samočinná 85 % 1 000 mg.m-3 30 mg.m-3 60 mg.m-3
Ruční 82 % 1 200 mg.m-3 50 mg.m-3 75 mg.m-3

1 vztahuje se k suchým spalinám, teplotě 273,15 K, tlaku 101,325 kPa a k referenčnímu obsahu kyslíku 10 %, pro sálavé stacionární zdroje určené pro připojení na teplovodní soustavu ústředního vytápění a k instalaci v obytné místnosti, se hodnoty vztahují k referenčnímu obsahu kyslíku 13 %.

2 nevztahuje se na sálavé spalovací stacionární zdroje, určené pro připojení na teplovodní soustavu ústředního vytápění a k instalaci v obytné místnosti.

 

Tepelná čerpadla

Podporována jsou pouze tepelná čerpadla, jejichž minimální topné faktory, stanovené dle ČSN EN 14 511, dosahují, dle typu technologie a určené teplotní charakteristiky, hodnot uvedených v tabulce:

TechnologieTeplotní charakteristikaMinimální topný faktor určený dle ČSN EN 14 511
země - voda B0/W35 4,3
vzduch - voda A2/W35 3,1
voda - voda W10/W35 5,1

Plynové kondenzační kotle

Podporovány jsou pouze plynové kondenzační kotle s vysokou účinností a nízkými hodnotami emisí lokálních polutantů do ovzduší.

ParametrMezní hodnota
Emise CO 40 mg.kWh-1
Emise NOx 60 mg.kWh-1
Účinnost při jmenovitém výkonu (pro střední teplotu vody v kotli 70 °C) ≥ 95 %
Účinnost při částečném výkonu (při teplotě vratné vody dodávané do kotle 30 °C) ≥ 105 %
pH kondenzátu ≥ 4,0
Maximální příměsi v kondenzátu Zinek 0,5 mg.dm-3; Měď 0,25 mg.dm-3; Olovo 0,2 mg.dm-3; kadmium 0,01 mg.dm-3; Chrom 0,15 mg.dm-3; Nikl 0,25 mg.dm-3; Cín 0,5 mg.dm-3; Dusitany 6 mg.dm-3
C.3 - Instalace termických solárních systémů

V této oblasti je podporována instalace solárních termických systémů do rodinných domů. Podporovány jsou systémy na přípravu teplé vody (podoblast podpory C.3.1) a systémy na přípravu teplé vody a přitápění (podoblast podpory C.3.2).

Podoblast podporyTyp systémuDotace [Kč]Maximální míra podpory * [%]
C.3.1 Solární systém na přípravu teplé vody 35 000 40
C.3.2 Solární systém na přípravu teplé vody a přitápění 50 000 40

* z celkových způsobilých výdajů

Podmínkou pro poskytnutí dotace je dosažení parametrů uvedených v tabulce:

Sledovaný parametrOznačení [Jednotky]C.3.1C.3.2
Vypočtený celkový využitelný zisk solární soustavy Qss.u [kWh.rok-1] Bez požadavku ≥ 1500
Vypočtený měrný využitelný zisk solární soustavy qss,u [kWh.m-2.rok-1] ≥ 350 ≥ 280
Dosažení minimálního pokrytí potřeby teplé vody [%] ≥ 50 Bez požadavku
Instalace akumulačního zásobníku tepla o měrném objemu vztaženém k celkové ploše apertury [l.m-2] ≥ 50 ≥ 50
C.4 - Instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla

V této podoblasti podpory je podporována instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla. Podporovány jsou pouze rovnotlaké větrací systémy se zpětným získáváním tepla s centrálním vzduchotechnickým rozvodem s ventilátory s regulací otáček. Podat žádost o podporu v této podoblasti podpory je možné pouze za předpokladu, že žadatel současně žádá o podporu z oblasti podpory A. Podmínkou pro získání podpory v této podoblasti podpory je dosažení průvzdušnosti obálky budovy n50-1.

Splnění požadavku na maximální průvzdušnost obálky budovy n50 musí být doložena protokolem z měření průvzdušnosti obálky budovy. Toto měření musí provést osoba zapsaná pro tuto činnost v Seznamu odborných dodavatelů. Větrací systém musí být navržen dle ČSN EN 15 665 – Změna Z1.

Podpora je poskytována formou fixní dotace 100 000 Kč na jeden rodinný dům a je omezena maximální mírou podpory 75 % ze způsobilých výdajů.

D Podpora na přípravu a zajištění realizace podporovaných opatření

Žádost v této oblasti podpory se podává elektronicky prostřednictvím informačního systému Programu, a to pouze současně s podáním žádosti z oblasti podpory A nebo B nebo podoblasti podpory C.2.

D.1 – Zpracování odborného posudku pro oblast podpory A

Podpora se poskytuje na zpracování odborného posudku (tj. projektové dokumentace a energetického posudku vč. průkazu energetické náročnosti budovy) a jeho příloh v rozsahu potřebném pro prokázání splnění Programem stanovených požadavků.

Maximální výše podpory v této podoblasti činní 10 000 Kč.

D.2 - Zajištění odborného technického dozoru stavebníka pro oblast podpory A

Podpora se poskytuje na zabezpečení odborného technického dozoru stavebníka a na zpracování závěrečné zprávy s výrokem o kvalitě provedení opatření.

Maximální výše podpory v této podoblasti činí 5 000 Kč.

D.3 – Zpracování odborného posudku a měření průvzdušnosti obálky budovy pro oblast podpory B

Podpora se poskytuje na zpracování odborného posudku (tj. projektové dokumentace a energetického posudku vč. průkazu energetické náročnosti budovy) a jeho příloh v rozsahu potřebném pro prokázání splnění Programem stanovených požadavků. Podpora se vztahuje také na výdaje na uskutečnění měření průvzdušnosti obálky (blower door test) nebo na zajištění odborného technického dozoru stavebníka.

Maximální celková výše podpory v této podoblasti činí 35 000 Kč.

D.4 – Zpracování odborného posudku pro oblast podpory C.2

Podpora se poskytuje na zpracování odborného posudku (tj. zejména projektové dokumentace a energetického posudku) a jeho příloh v rozsahu potřebném pro prokázání splnění Programem stanovených požadavků.

Maximální výše podpory v této podoblasti činí 5 000 Kč.

E Bonus za kombinaci vybraných opatření

Při současné realizaci vybraných opatření je stanoven bonus 10 000 Kč.

Podoblast podpory E.1

1. Kombinace žádosti z oblasti podpory A (snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů) a žádosti z podoblasti podpory C.3 (instalace termických solárních systémů).

2. Kombinace žádosti z oblasti podpory A (snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů), žádosti z podoblasti podpory C.3 (instalace termických solárních systémů) a žádosti z podoblasti podpory C.4 (instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla).

Podoblast podpory E.2

1. Kombinace žádosti z oblasti podpory A (snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů), žádosti z podoblasti podpory C.3 (instalace termických solárních systémů) a žádosti z podoblasti podpory C.1 (výměna zdrojů tepla na tuhá a vyjmenovaná kapalná fosilní paliva za efektivní, ekologicky šetrné zdroje /při současné realizaci opatření z oblasti podpory A/).

2. Kombinace žádosti z oblasti podpory A (snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů), žádosti z podoblasti podpory C.3 (instalace termických solárních systémů), žádosti z podoblasti podpory C.1 (výměna zdrojů tepla na tuhá a vyjmenovaná kapalná fosilní paliva za efektivní, ekologicky šetrné zdroje /při současné realizaci opatření z oblasti podpory A/) a žádosti z podoblasti podpory C.4 (instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla).

Podoblast podpory E.3

1. Kombinace žádosti z podoblasti podpory C.2 (výměna zdrojů tepla na tuhá a vyjmenovaná kapalná fosilní paliva za efektivní, ekologicky šetrné zdroje /bez současné realizace opatření z oblasti podpory A/) a žádosti z podoblasti podpory C.3 (instalace termických solárních systémů).

2. Podpora v této podoblasti podpory nebude poskytnuta v případě kombinace žádostí z podoblasti C.2.7 a podoblasti C.3.

Způsobilé výdaje

Způsobilými výdaji jsou takové výdaje, které jsou přímo a výhradně spojeny s realizací podporovaných opatření splňujících podmínky Programu. Způsobilé výdaje musí být řádně doloženy dodavatelskou fakturou a soupisem provedených prací (nebo jiným průkazným dokumentem), jejichž náležitosti jsou popsány v Příloze č. II/9 a ze strany žadatele prokazatelně uhrazeny.

Způsobilé výdaje pro oblast podpory C

V této oblasti podpory jsou způsobilé všechny výdaje přímo související s dodávkou a montáží podporovaného opatření do budovy.

Způsobilé výdaje pro oblast podpory D

Způsobilými výdaji v této oblasti podpory jsou výdaje na zpracování odborného posudku, tj. projektové dokumentace, energetického posudku a průkazu energetické náročnosti budovy.

Způsobilými výdaji jsou také výdaje na zajištění odborného technického dozoru nad prováděním podporovaných opatření z oblasti podpory A a výdaje spojené s měřením průvzdušnosti obálky budovy pro oblast podpory B.

Seznamy firem a výrobků

Byl zahájen příjem žádostí o zápis do seznamu odborných dodavatelů a seznamu výrobků a technologií. V seznamu výrobků a technologií jsou stanovena přísnější kritéria než v původním programu z roku 2009. Podrobnosti viz přílohy.

Povodně

Žadatelé zasaženi povodněmi mohou žádat o podporu za zvýhodněných podmínek:
  • Zvýšení maximální míry podpory na zateplení a výměnu oken o 20 %
  • Zvýšení maximální výše podpory na výměnu zdroje tepla o 20%
  • Zvýšení maximální výše podpory na zpracování odborného posudku a zajištění odborného technického dozoru o 20 %
  • Prodloužení lhůty k listinnému podání žádosti o podporu

Nová zelená úsporám 2013

Termíny výzvy a objem prostředků

Pro přidělení dotace se budou započítávat opatření realizovaná po 1. 1. 2013. Prostředky poskytnuté v rámci první výzvy programu Nová zelená úsporám 2013 je třeba vyčerpat nejpozději v roce 2014. Z toho vyplývá reálná doba realizace nejpozději v létě 2014.

Nyní je pro program Nová zelená úsporám 2013 vyčleněna jedna miliarda ze zdrojů Státního fondu životního prostředí ČR, z prodeje emisních povolenek je připraveno 300 milionů korun, dalších 500 milionů z prodeje povolenek pak očekává ministerstvo do konce roku. Celkem tedy letos na financování programu půjde 1,8 mld. korun.

Tento článek necituje veškeré podmínky a pravidla programu. Je zaměřen pouze na nejočekávanější dotazy týkající se podporovaných opatření a výše podpory. Kompletní pravidla programu viz oficiální dokumenty v příloze nebo www stránky programu. Dokumenty poskytl Ing. Pavel Jakobe, vedoucí odboru strategie programu.

Přílohy - oficiální dokumenty programu Nová zelená úsporám 2013

Směrnice NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2013
Přílohy I NZÚ 2013 - Základní definice a přehled oblastí podpory
Přílohy II NZÚ 2013 - Pravidla a podmínky poskytování podpory
Přílohy III NZÚ 2013 - Seznam výrobků a technologií a Seznam odborných dodavatelů
Přílohy IV NZÚ 2013 - Zásady a podmínky čerpání technické asistence Programu

Oficiální stránky programu Nová zelená úsporám 2013 a veškeré dokumenty na www.nzu2013.cz

(Článek převzat z webu www.tzb-info.cz)

Zjistěte, jak ušetřit desetitisíce na dodávkách tepla!

Nechte nám kontakt a náš odborník Vám udělá nezávaznou kalkulaci

Zpět na aktuality

Kontaktní formulář

Poradíme Vám, jak ušetřit na energiích! Zadejte prosím Vaše kontaktní údaje, naši pracovníci Vás budou na základě odeslaného formuláře kontaktovat. Děkujeme.

 
Potřebujete ušetřit na energiích? Rádi Vám poradíme...
TOPlist